« Takaisin

ISO SOS -hankkeessa kirkastettu aikuissosiaalityötä

ISO SOS – Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä -hankkeen tarkoituksena on edistää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia ja osallisuutta sekä vähentää ja ennaltaehkäistä huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Kohderyhmä ovat aikuissosiaalityön asiakkaat ja keskeisin tavoite on vahvistaa asiakkaiden elämäntilanteiden hallintaa sekä heidän rooliaan ja osallistumistaan sosiaalityössä. Tavoitteisiin pyritään asiakasprosesseja, työmenetelmiä ja verkostoyhteistyötä kehittämällä ja arvioimalla.

Hankkeen ensimmäisiä kehittämistoimia on ollut aikuissosiaalityön ymmärryksen kirkastaminen siellä, missä työtä tehdään. Sosterin, Essoten ja Pieksämäen työntekijät on kutsuttu omiin työpajoihin tuottamaan tietoa siitä, mikä aikuissosiaalityössä on tärkeää, miksi ja ketä varten sitä tehdään ja mikä työssä on vaikuttavaa. Kainuussa aikuissosiaalityön aihetta on lähestytty sosiaalityöntekijöille suunnatulla vastaavan sisältöisellä sähköisellä kyselyllä. Työpajat on koettu tarpeellisiksi, ja niihin on osallistunut yhteensä 34 sosiaalityöntekijää ja -ohjaajaa.

Työpajojen tuotoksia analysoidaan vielä tarkemmin, mutta jo tässä vaiheessa on nähtävissä, että aikuissosiaalityön perusasiat ja -ymmärrys ovat hallinnassa. Näiden kirkastamista kaivataan, koska asiakaskunta on hyvin moninainen, työ on usein "tulipalojen sammuttamista" ja samaan aikaan pitäisi olla avuksi moneen suuntaan. Työpajoissa on tullut esille, ettei sosiaalityön asiantuntemus juuri pääse näkymään eikä näin rakenteellisen sosiaalityön tehtävä vaikuttamaan. Toinen työpajoissa esille noussut teema on ollut johtaminen. Se – tai oikeammin sen puute – tuntuu suuren työmäärän organisoinnissa, sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien työnjaossa ja juurikin siinä, miten aikuissosiaalityötä tuodaan esiin ylemmillä tasoilla.

Nyt hanketoimijat hiljentävät tahtia kesälomien ajaksi, mutta elokuussa työskentely taas jatkuu. Työpaketeissa edessä on seuraavia toimenpiteitä:

1. Uudistuva asiakasprosessi sosiaalityössä: Kehittäjäasiakkaiden kanssa työskentely jatkuu mittarikokeiluilla ja uusien työskentelytapojen kokeilemisella.

2. Jalkautuva sosiaalityö ja verkostot: Jalkautuminen asiakkaiden pariin on alkukesästä päässyt käyntiin ja sen kautta myös pyritään löytämään uusia työskentelytapoja ja yhteistyökumppaneita. Jalkautuvan työtavan aloituksia on tekeillä useammalla pilottialueella.

3. Vaikuttavuutta arvioiva ja rakenteellinen sosiaalityö: Tämä työpaketti odottaa edellisten työpakettien vauhtiin pääsyä, koska niistä saadut kokemukset ja tieto syötetään rakenteellisen työn prosesseihin. Vaikuttavuustietoa saadaan 1. työpaketin mittarityöstä.

Hankkeen päätyttyä kunnissa ja tulevissa maakunnissa pystytään vastaamaan paremmin lainsäädäntö- ja toimintaympäristömuutosten vaateisiin, kun tarkoituksenmukaiset yhteistyöverkostot on luotu ja työtä tehdään vaikuttavasti ja tietoon perustuen. Asiakkaiden rooli on muuttunut, sillä he ovat osallisina palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on ISO, jossa toimivat hankkeen projektipäällikkö ja projektitutkija. Osatoteuttajia ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) ja Pieksämäen kaupunki, joissa toimivat hankkeen kehittäjäsosiaalityöntekijät. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018−31.12.2019 ja sen rahoitukseen osallistuu Euroopan unioni ESR-rahoituksella.

lisätietoja:
timo.hankosalo(at)isonet.fi