Systeemisen lastensuojelun seminaaripäivässä jaettiin kokemuksia ja oppeja

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon sekä THL:n yhteinen systeemisen lastensuojelun kehittämispäivä kokosi Kuopion musiikkikeskukselle runsain joukoin osallistujia kunnista ja kuntayhtymistä keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan systeemisestä lastensuojelutyöstä. Jokaisessa mukana olleessa maakunnassa systeeminen lastensuojelutyö on lähtenyt liikkeelle, joskin hieman eri tahtisesti. Esimerkiksi Kuopiossa, Essotella ja Sosterissa ollaan jo hyvän aikaa viety systeemistä lastensuojelutyötä eteenpäin, kun taas Pohjois-Karjalassa ollaan vasta hiljalleen lähtemässä liikkeelle.

Huolena kuitenkin on, kuinka työ saadaan jatkumaan ja juurtumaan alueille, kun uuden hallituskauden myötä esimerkiksi Systeemisen lastensuojelun käyttöönotto- ja juurruttamishanke (SyTy) päättyy vuoden 2019 lopussa. Systeemisen lastensuojelun eteen on tehty maakunnissa paljon työtä ja työn toivotaan jatkuvan edelleen. Kehittämistyön jatkumisen turvaamiseen, uusien työntekijöiden kouluttamiseen sekä täydennyskoulutusten järjestämiseen tarvittaisiin vielä tukea.

Päivän aikana todettiin, että systeeminen työskentely lastensuojelussa on moniammatillista tiimityötä, jossa työskentelyn tapoja ja rakenteita on muutettu yhdessä. Moniammatillinen roolituksiltaan ja rakenteeltaan yhtenäinen tiimi koettiin hyväksi asiaksi niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin taholta. Saatu asiakaspalaute on ollut myönteistä ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Esimerkiksi asiakkaiden luottamus on parantunut ja he ovat kokeneet tulleensa kuulluksi. Asiakaslähtöisyys ja osallisuus ovat lisääntynyt systeemisen työskentelytavan myötä ja perheen kokonaistilanne pystytään jäsentämään entistä paremmin ja asiakaslähtöisemmin. Työntekijät ja asiakkaat ovat pitäneet perheterapeutin mukana olemista tärkeänä. 

Työn ja sen onnistumisen kannalta tärkeäksi koettiin johdon, esimiesten ja yhteistyötahojen tuki. Maakuntien ja kuntien välinen yhteistyö, kokemusten ja neuvojen jakaminen koettiin tärkeäksi ja merkittäväksi asiaksi. Systeemisen mallin ympärille tarvitaan vahvat verkostorakenteet myös yli kuntarajojen. Näin ollen tilaisuuden lopussa sovittiin, että maakuntien yhteisiä tapaamisia jatketaan myös tulevaisuudessa ja seuraava tapaaminen sovittiin syksylle 2020 Pohjois-Karjalaan.