« Takaisin

Tiedonhallinnan yhteistyöryhmien toiminta käynnistyy - yhteistyön tarkoituksena edistää julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja palvelujen kehittämistä

Valtiovarainministeriö tiedotti 16.9.2020 seuraavaa:

 

Valtiovarainministeriö on yhdessä sidostahojen kanssa valmistellut yhteistyörakenteen, jonka toimintamalli tukee julkisen hallinnon toiminnan strategista kehittämistä, ennakollisuutta ja päätöksentekoa.
 

Yhteistyön järjestäminen pohjautuu tiedonhallintalakiin (906/2019 7 §), jonka nojalla valtiovarainministeriön tehtävänä on huolehtia julkisen hallinnon tiedonhallintaa sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottamista koskevan yhteistyön järjestämisestä. Ryhmät järjestäytyvät lokakuun 2020 aikana ja niiden ensimmäinen toimikausi ulottuu vuoden 2023 loppuun saakka.
 

Yhteistyöryhmien tarkoituksena on edistää tiedonhallintalain toteuttamista sekä julkisen hallinnon tiedonhallintaan liittyvien toimintatapojen ja palveluiden yhteistä kehittämistä, tavoitteellisuutta, seurantaa ja vaikuttavuutta. Vuorovaikutteisen yhteistyön keskeinen tavoite on koota ja suunnata eri puolilla tapahtuvaa kehittämistä ja toimenpiteitä samansuuntaiseksi ja näin vähentää muun muassa päällekkäistä tekemistä ja kustannuksia sekä lisätä ymmärrystä esimerkiksi uudistusten vaikutuksista.
 

Yhteistyöryhmät ovat:

  • julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strateginen yhteistyöryhmä
  • valtionhallinnon tiedonhallinnan yhteistyöryhmä
  • toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä


Ryhmillä laaja-alaiset tehtävät

Toiminnassaan yhteistyöryhmät seuraavat julkisen hallinnon digitalisaation, tiedonhallinnan ja tieto- ja viestintäteknisten palvelujen kehittymistä ja muutoksia ja arvioivat näiden muutosten vaikutuksia julkisen hallinnon tehtäviin sekä palvelu- ja hallintorakenteisiin.
 

Työssä myös muodostetaan yhteisiä tavoitteita, linjauksia ja toimintatapaehdotuksia toiminnan ja yhteentoimivuuden edistämiseksi sekä kootaan ja ylläpidetään päätöksenteossa tarvittavaa tietopohjaa. Yhteistyöryhmissä käsitellään julkisen hallinnon toimintaan, tiedonhallintaan ja tietojär-jestelmiin liittyviä kehittämisprojekteja, lainsäädäntöhankkeita sekä rakenteellisia uudistuksia. Asetetut ryhmät käsittelevät myös kansainväliseen ja EU-tason yhteistyöhön liittyviä asioita. 
 

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strateginen yhteistyöryhmä muun muassa muodostaa yhteisiä tietopoliittisia tavoitteita ja linjauksia julkisen hallinnon palvelujen ja toiminnan kehittämiselle. Valtionhallinnon tiedonhallinnan yhteistyöryhmä puolestaan muun muassa muodostaa yhteisiä tavoitteita valtionhallinnon palvelujen ja toiminnan kehittämiselle, tiedonhallinnalle ja palvelutuotannolle. 
 

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä hallinnoi yhteistä kokonaiskuvaa julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toiminnan, tietojen ja tietovarantojen sekä tietojärjestelmien muodostamasta kokonaisuudesta sekä edistää julkisen hallinnon tietovaran-tojen yhteentoimivuutta ylläpitämällä tietovarantojen kehittämistä ohjaavia linjauksia.
 

Valtiovarainministeriö on jo aikaisemmin asettanut Digitaalisen turvallisuuden strategisen johtoryhmän kaudelle 1.1.2020 – 31.12.2024 digitaalisen turvallisuuden strategista ohjausta ja digitaalisen turvallisuuden ja digitalisoitumisen tasapainoista edistämistä varten. Digitaalisen turvallisuuden strategisen johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on koordinoida julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden strategista riskiarviota. Työ on osa nyt asetettua laajempaa tiedonhallinnan yhteistyörakennetta.
 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari, puh. 0295 530 096, heikki.talkkari(at)vm.fi

erityisasiantuntija Jaakko Poikonen, puh. 0295 530 057, jaakko.poikonen(at)vm.fi

neuvotteleva virkamies Suvi Remes, puh. 0295 530 039, suvi.remes(at)vm.fi

tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, puh. 0295 530 121, tuija.kuusisto(at)vm.fi