Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
Yhteistyöllä ja vuoropuhelulla kohti suunnitelmallisempaa tiedonhallinnan ohjausta sekä parempia sote-palveluita
-

Julkaistu , päivitetty

Yhteistyöllä ja vuoropuhelulla kohti suunnitelmallisempaa tiedonhallinnan ohjausta sekä parempia sote-palveluita

Sosiaali- ja terveysministeriö viestitti 3.6.2021 kolumnissaan seuraavaa:

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämistarpeita on koottu kevään 2021 aikana eri sidosryhmiltä. Tavoitteena on ollut tehdä yhteistyötä ja käynnistää vuoropuhelua: saada sidosryhmien ääni kuuluviin ja tarpeet tietoon, jotta tiedonhallinnasta saataisiin suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa ja jotta sote-palveluista saataisiin entistä parempia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan suunnittelu on osa sosiaali- ja terveysministeriön ohjaustehtävää. Suunnittelutyöhön kuuluu kuntatoimijoiden sekä muiden keskeisten sidosryhmien kehittämistarpeiden analysointi. Kehittämistarpeita on koottu muun muassa erilaisissa tilaisuuksissa sekä erillisellä sidosryhmäkyselyllä.

Keskeisimmät kehityskohteet

Valtakunnallisen sote-tiedonhallinnan yhteistyöryhmän jäsenille kohdistetussa kyselyssä nousi esiin digitalisaatio ja sen myötä muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavoissa. Haasteina nähtiin, että (1) julkiset organisaatiot suhtautuvat ICT-kysymyksiin vain tukipalveluina ja (2) digitaalisten palvelujen hyötyjä ei tuoda riittävän selkeästi esiin.

Suuntaviivat nyt -seminaari nosti tulevaisuuden kehittämistyön keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi yhteentoimivuuden varmistamisen, lainsäädännön uudistamisen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön ja sen myötä tiedonkulun varmistamisen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittämistarpeista toteutettiin kysely huhtikuussa 2021. Kyselyn kohderyhmänä olivat sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelunantajat sekä tiedonhallinnan asiantuntijat. 

Vastauksista voi nostaa esiin kuusi kehittämiskohdetta, jotka tunnistettiin sekä tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi että tärkeimmiksi kansallisessa yhteistyössä toteutettaviksi kohteiksi. Nämä olivat: 

  • Tietojen yhteiskäyttö SOTE-integroiduissa palveluissa
  • Asukkaan digitaalisten palvelujen kehittäminen (mm. ajanvaraus, yhteydenotto, itsearvioinnit)
  • Sosiaalihuollon asiakastietojen yhteiset tietorakenteet ja Kanta-liittymiset
  • Asiakas- ja potilastietojen liikkuvuuden varmistaminen julkisen, yksityisen ja työterveyshuollon toimijoiden välillä
  • Sote-uudistuksen kannalta välttämättömät ICT-muutokset (mm. perustietotekniikka, käytönhallinta, rekisterimuutokset)
  • Terveydenhuollon potilastietojen uudet tietorakenteet ja Kanta-toteutukset

Kehittämistarpeiden koostetta hyödynnetään seuraavassa vaiheessa. Koosteen pohjalta päivitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämispolkuja sekä kansallisen kehittämisen pitkän aikavälin suunnitelmia. Samalla yhteensovitetaan kehittämistarpeita muun muassa lainsäädännön, rahoituksen ja kansainvälisten velvoitteiden reunaehtoihin. Lopputuotoksena on konkreettisia kehittämiskohteita, -toimia tai -hankkeita.

Onnistunut sote-uudistus edellyttää tiedonhallinan vahvistamista

Kehittämispolkuja valmistellaan osana sote-rakenneuudistusta ja ne valmistuvat alkusyksystä.

Sote-uudistuksen onnistumisen kannalta sote-tiedonhallinnan vahvistaminen on kriittinen menestystekijä. Tämä vaatii entistä laajempaa ja syvempää vuoropuhelua eri osapuolten kesken. Myös yhteisten riskien tunnistaminen ja hallinta edellyttävät yhteistä suunnittelua ja toimenpiteitä. 

Ylipäänsä entistä parempi tiedonhallinta ja sen ohjaus eivät ole mahdollisia ilman eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja eri sidosryhmiä kuunnellen. Tästä syystä kiitämme kaikkia, jotka ovat kertoneet oman näkemyksensä ja siten auttaneet kehittämistarpeiden kokoamisessa. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä kohti tavoitteellista ja suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjausta sekä entistä parempia sote-palveluita.

Maarit Hiltunen-Toura
erityisasiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö