Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoitus on tukea perheitä ja viime kädessä turvata lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen hyvät edellytykset. Lastensuojelua uudistetaan valtakunnallisesti systeemiseksi, ihmissuhdeperustaiseksi tiimityöksi.

Lapsen oikeuksista säädetään Suomen perustuslaissa ja meitä sitovat Euroopan ihmisoikeussopimus ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Lisäksi Lastensuojelulaki (417/2007) säätää varsinaisesta lastensuojelun tarkoituksesta ja sisällöistä. Lastensuojelun laatusuositus on tarkoitettu ohjaamaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön tekemistä ja järjestämistä. Ehkäisevä lastensuojelu ja varhainen tuki ovat ensisijaisen tärkeitä. Suomeen valmistellaan kansallista lapsistrategiaa, jonka tavoitteena on luoda visio lapsi- ja perhemyönteisestä, lapsen oikeuksia kunnioittavasta yhteiskunnasta.

Lastensuojelua on kehitetty osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE). Palveluja on kehitetty lapsi- ja perhelähtöisiksi ja toimintakulttuuria lapsen oikeuksia vahvistavaksi. Tätä työtä jatketaan edelleen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sekä lastensuojelun monialaisen kehittämishankkeen myötä. THL tuottaa lastensuojelutyön tueksi monenlaista tutkimus-, rekisteri- ja tilastotietoa sekä ylläpitää Lastensuojelun käsikirjaa.

ISO on mukana oman toiminta-alueensa maakunnallisissa LAPE-työryhmissä ja tekee yhteistyötä muiden osaamiskeskusten ja THL:n kanssa valtakunnallisessa lastensuojelun kehittämisessä. ISO on mukana myös Pohjois-Savon perhetyön kehittäjäverkostossa, jonka toiminta alkoi LAPE-hankkeen aikana.

Dokumentointi on keskeinen osa-alue lastensuojelun sosiaalityössä. ISO järjesti tämän osaamisen vahvistamisen tueksi lastensuojelun asiakassuunnitelmien dokumentointiseminaarit Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Julkaisuja aiheesta:

Selvitys monimutkaisista ja erityistä osaamista edellyttävistä asiakastilanteista sosiaalityössä.

Uudistuva lastensuojelu: kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa.

Lisätietoja:
paivi.malinen(at)isonet.fi