LUMO - Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti

LUMO-hanke on juuri saanut myönteisen hankepäätöksen ja varsinainen kehittämistyö voi alkaa. Osatoteuttajien hanketyöntekijöiden rekrytoinnit ovat jo loppusuoralla, ja pian YTAn laajuinen hanketiimi pääsee käärimään hihansa ja aloittamaan työskentelyn.  

LUMOn toiminta-ajatus on yhdessä tekeminen yli yksikkö-, organisaatio-, kunta- ja maakuntarajojen. Kaikki neljän maakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun tähdätään yhdenvertaisuutta ja lapsen oikeuksia kunnioittavaan ja edistävään monialaiseen lastensuojeluun. Jokainen osatoteuttaja vastaa koko maakuntansa alueella tehtävästä kehittämistyöstä ja osallistuu YTAn laajuiseen kehittämiseen.


LUMO-hanke toteuttaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa ja sen lähtökohtana on vastata lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tarpeisiin Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueella. Kehittämistyöllä tähdätään konkreettisten ja pysyvien yhteistyörakenteiden ja toimintamallien luomiseen, jotta lastensuojelun monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin pystytään jatkossa vastaamaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Kehittämistyön tavoitteina on 

  1. parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan 

  2. uudistaa ja parantaa lastensuojelutyötä ja lastensuojelun asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen verkoston työtä ja toimintaa niin perus- kuin erityispalvelujen tasolla sekä 

  3. edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa.

Tavoitteiden toteutuessa lastensuojelun monialainen verkosto tukee paremmin lasten ja nuorten sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista lasten arjessa. Asiakkaiden osallisuus on koko kehittämistyön perusta ja hanketta toteutetaan yhteiskehittämisen periaatteilla. LUMO-tiimi huolehtii kehittämistyön nivoutumisesta yhtenäiseksi YTAn laajuiseksi kokonaisuudeksi. Haluamme varmistaa, että asiakkaat ja työntekijät ovat vahvasti osallisena kehittämistyössä.  

 

Yhteinen työskentely käynnistyy sitä mukaa, kun hanketyöntekijät pääsevät aloittamaan työnsä. Kokoamme maakuntien avainkehittäjät lastensuojelusta, sivistystoimesta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, erikoissairaanhoidosta sekä järjestöistä ja teemme tarkempaa suunnitelmaa työskentelyn etenemisestä ja sisällöistä.

 

Hankkeen tärkeimmät kehittämiskohteet ovat 

  1. monialaisen ja monitoimijaisen työn lisääminen 

  2. monialaisten yhteistyörakenteiden luominen ja käynnistäminen sekä 

  3. systeemisen toimintamallin mukaisen työskentelyn soveltaminen käytäntöön.

LUMOn toiminta-ajatus on yhdessä tekeminen yli yksikkö-, organisaatio-, kunta- ja maakuntarajojen. Kaikki neljän maakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun tähdätään yhdenvertaisuutta ja lapsen oikeuksia kunnioittavaan ja edistävään monialaiseen lastensuojeluun. 

 

Kehittämistyön kokonaisuutta koordinoidaan ISOsta, lisätietoja antaa hankkeessa lastensuojelun koordinaattorina toimiva Päivi Malinen (paivi.malinen(at)isonet.fi).

Julkaisuja teemasta: